MMT lyhyesti

MMT on kuvaus nykyaikaisesta fiat-valtiorahajärjestelmästä (> 1971). Fiat-järjestelmässä valtion kulutus luo fiat-rahaa (keskuspankkirahaa / valtiorahaa) kasvattaen samalla yksityisen sektorin verovelkaa. Verotus tuhoaa vastaavan määrän sekä verovelkaa että fiat-rahaa. Fiat-järjestelmä on verovelkarahajärjestelmä, eli yksi erityistapaus luottorahateoriasta .

Valtion kulutuksen ainoat rajoitteet ovat sen (mahdollisen) ylisuuren kulutuksen aiheuttama kysyntäinflaatio (resurssirajoite) ja/tai tuontikysynnän aiheuttama ulkoisen vaihtokurssin putoaminen, josta syntyy tuontihintainflaatiota (maksutaserajoite). Yleisesti todettuna valtion kulutus on siis inflaatiorajoitteista. Mikä muu voisikaan rajoittaa valtion kulutusta, sillä: "näppäimistöpainallukset eivät voi loppua kesken" ?

Fiat-järjestelmä lyhyesti

Mikäli fiat-järjestelmä pitäisi luoda tyhjästä uudelleen, tulisi valtion luonnollisesti kuluttaa ensin rahaa talouteen kyetäkseen sitten verottamaan sitä pois kierrosta, sillä "tyhjästä on paha nyhjästä". 

Tälläkin hetkellä toiminnassa oleva fiat-valtiorahajärjestelmämme toimii edelleen samalla periaatteella: valtio ensin kuluttaa ja sitten vasta verottaa. Veroja ei siis tarvita valtion rahoittamiseen, sillä valtio on jo suorittanut tarpeelliset hankintansa siinä vaiheessa, kun veroja aletaan keräilemään. Verotuksella on muita funktoita kuin valtion rahoittaminen, ja ne ovat inflaation hallinta ja kysynnän luominen valtion rahalle, sillä: "mikään muu ei ole pakollista paitsi kuolema ja veronmaksu". Koska kaikki tarvitsevat valtion rahaa veronmaksuun, on siitä tullut myös yleisesti hyväksytty maksuväline taloudessa.

Ne rahat, jotka jäävät verottamatta pois kierrosta, on talletettu valtionvelkakirjoihin, jotka muodostavat yksityisen sektorin keskuspankkirahavarallisuuden. Sen vastineeksi on syntynyt vastaavansuuruinen verovelka: verovelka == keskuspankkirahavarallisuus => verovelka - keskuspankkirahavarallisuus = 0. Eli, kuten velkarahajärjestelmässä yleensäkin, velka ja raha kumoavat aina toisensa.

Fiat-järjestelmä toimii siis juuri päinvastoin kuin yleisesti kuvitellaan: valtio ensin kuluttaa ja vasta sitten verottaa, ja valtion "lainaaminen" onkin yksityisen sektorin tallettamista.


Fiat-luotto-rahajärjestelmä lyhyesti

Nykyaikainen rahajärjestelmä on kokonaisuudessaan ns. fiat-luotto-järjestelmä: pankit luovat luottorahaa (tilirahaa) ja valtiot fiat-rahaa (keskuspankkirahaa/valtiorahaa).

Valtioiden ja pankkien rahanluontimekanismit ovat keskenään täysin analogisia: pankin asiakkaat velkaantuvat pankille nostaessaan luottoja ja saavat sen vastineeksi tilirahaa. Valtion "asiakkaat", eli kansalaiset, verovelkaantuvat valtiolle sen alijäämäisen (menot > verot) kulutuksen seurauksena ja saavat sen vastineeksi haltuunsa keskuspankkirahaa (lähinnä siis valtionvelkakirjoina, mutta myös pankkireserveinä ja käteisenä).

Velkarahajärjestelmässä raha lähtee liikkeelle pääasiassa investointien kautta, eli esim. jos on rakennettava silta yli joen, luodaan ensin siihen tarvittava rahamäärä, rakennetaan sitten silta ja lopuksi kerätään siihen käytetyt varat takaisin joko käyttömaksuina (yksityinen) tai veroina (valtio).


Lisää luottorahajärjestelmästä

Pankkiluotot luovat siis pankkitalletukset, eli tileillämme olevan tilirahan. Alla Pankkien tilirahanluonti 2:35 min suomenkielisenä videona.

Syvällisemmin pankkien tilirahanluontiin voi perehtyä lukemalla Ville Iivarisen kirja: "Raha - mitä se todella on ja mitä sen tulisi olla".


Above an animation about the creation of bank money  (2:35 mins). Original english version by Positive Money UK.


Lisää fiat-rahajärjestelmästä

Alla fiat-järjestelmän toiminta 7 min. englanninkielisenä animaationa.

Englanniksi fiat-järjestelmän toimintaan on helpointa tutustua lukemalla Stephanie Keltonin kirja: "The Deficit Myth".

Suomeksi tutustuminen käy helpoiten lukemalla Ahokas&Holapan kirja: "Rahatalous haltuun".

Molemmista kirjoista on lyhyt esittely sivuston "Books" -osiossa.

Above an english language animation about the fiat state money system (7 mins): 


Raha tasekirjanpidossa

Kaikki raha luodaan tyhjästä tasekirjanpidollisin toimenpitein. Koko rahajärjestelmä on valtava toisiinsa kytkeytyneiden tasekirjanpitotaulukoiden ("Exeleiden") verkosto.

Velkarahanluonnissa syntyy aina kaksipuolinen velkasuhde: velkapääoma on velallisen velkaa (I.O.U) rahaa liikkelle laskevalle taholle ja raha on puolestaan sen liikkellelaskijan velkaa (I.O.U) velallisille. 

Ohessa pankin ja sen asiakkaan taseet pankin myönnettyä 100€ luoton asiakkaalleen:


Pankki

Varat Velat
Luotto Tilirahaa
100€ 100€

Asiakas

Varat Velat
Tilirahaa Luotto
100€ 100€


Ohessa vastaavasti valtion ja yksityisen sektorin taseet "valtion velkaannuttua" 100€, eli oikeasti yksityinen sektori on verovelkaantunut valtiolle 100€.

Valtio

Varat (assets) Velat (liabilities)
Verovelka Keskuspankkirahaa (valtionvelkakirjoja, reservejä, käteistä)
100€ 100€

Yksityinen sektori

Varat (assets) Velat (liabilities)
Keskuspankkirahaa Verovelka
100€ 100€

Teknisessä mielessä MMT on "kuvaus valtiorahajärjestelmän tasekirjanpidollisista realiteeteista", eli Steve Keenin sanoin: "MMT is accounting". Keenin esitys valtion rahanluonnista ns. Godley-taseoperaatiotaulukkoina löytyy "Modern Money" -täpän alta.