Modern fiat money

Rahajärjestelmä on toteutettu tasekirjanpidon avulla. Allaolevasta liitteestä löytyvät kaikki keskeiset modernin fiat-valtiorahajärjestelmän taseoperaatiot ns. Godley-taulukkoina.

Fiat-valtiorahajärjestelmän yleinen toimintaperiaate lyhyesti:

Valtio luo uutta rahaa kuluttamalla sitä budjetin mukaisesti talouteen (1.). Vuoden aikana valtio tuhoaa verottamalla osan luomastaan uudesta rahasta (2.) Kulutuksen ja verotuksen erotus muodostaa vuosittaisen alijäämän, jota vastaava määrä uusia pankkireservejä muodostuu pankkien ns. ylijäämäreservitileille. Valtiovarainministeriö poistaa ylijäämäreservit myymällä valtionvelkakirjoja markkinoille ((eläke)rahastot/pankit), jolloin reservit tyhjenevät (3.). Ns. määrällisessä kevennyksessä (QE) keskuspankki ostaa valtionvelkakirjoja takaisin markkinoilta, jolloin ylijäämäreservit jälleen kasvavat (4.). Valtiovarainministeriö maksaa korkoja valtionvelkakirjoista (5./6.). Koron voisi maksaa myös suoraan ylijäämäreservitileille, tai olla maksamatta ollenkaan korkoa, mikä onkin yksi MMT:n talouspolitiikkasuosituksista.

Godley-taulukot

Godley-taulukoilla kuvataan taseoperaatioita käyttämällä lukuarvojen sijaan arvoa kuvaavia sanasymboleja.

Esim. ohessa pankin luotonluonti ja asiakkaan koronmaksu:

Operaatio Varat Velat Pääoma
Luo luotto Luotto Luotto
Peri korko -Korko Korko

Kunkin taseoperaation jälkeen rahajärjestelmän kaikkien instituutioiden (valtiovarainministeriö, keskuspankki, pankkisektori, "yleisö") taseiden tulee olla edelleen tasan: varat = velat + oma pääoma.


Sanastoa:

Valtiovarainministeriö = VVM

"Yleisö" = valtiorahajärjestelmän käyttäjät = kansalaiset + yritykset + valtionhallinto = kaikki taloudelliset toimijat

Bondi = (valtion)velkakirja = määräaikainen (riskitön) keskuspankkitalletustili, tai Warren Moslerin ilmaisua käyttäen: "interest maintenace account".

Oma pääoma = varat - velat

Valtion nettokulutus = julkinen alijäämä = valtion budjetoidut menot > verot = julkinen kokonaiskysynnän lisäys

Alijäämät == valtionvelkakirjat => VVM luo aina vuosittaista alijäämää vastaavan määrän uusia valtionvelkakirjoja.

Ohjauskorko = asettaa (epäsuorasti) keskuspankkitalletuskoron

"Valtion lainaaminen" = keskuspankki siirtää (tarpeettomasti) yks.sektorin keskuspankkirahavarallisuutta nolla/matalakorkoisilta yljäämäreservitileiltä korkeakorkoisemmille valtionvelkakirjatalletustileille (asset-swap)

"Määrällinen kevennys", (QE) = edellinen operaatio toisinpäin (tarpeeton)


Alkuperäiset Godley-taulukot löytyvät allaolevasta Steve Keenin "Minsky"-makrosimulaatio-ohjelmiston tiedostosta: "ModernFiatMoney.mky", ja Keenin oma vastaava kuvaus hänen kirjastaan: "The New Economics" kappaleesta: "Money Matters" (s.41).


In english:

The monetary system is a huge web of interconnected balance sheets of all the economic actors in the society: Treasury, Central bank, Banking sector and Public ( = "users of the monetary system").

All the fundamental balance sheet operations of a modern fiat state money system can be found in the attached file below. The descirption is based upon Steve Keen's "Minsky" macro simulator model: ModernFiatMoney.mky, which can be found in the attached file above. Keen's own explanation of the model can be found in his newest book: "The New Economics", chapter: "Money matters", p.41. So called Godley-tables are used to desribe the balance sheet operations, which were developed by the renowned english economist Wynne Godley. A sample table is presented in the previous finnish language section.


Basic operational principle of a modern state money system: The government creates new money by spending the budget into the economy (1.) Over the course of the year the government destroys part of the newly created money through taxation (2.). The leftover money is accumulated in so called excess reserve accounts in the banking sector. The Treasury drains the excess reserve accounts by issuing government bonds (3.). It is an asset swap: reserves for bonds (from bank's perspective), hence no new money is created.  A reverse operation is so called "quantitative easing" (QE) whereby the central bank buys back part of the issued bonds hence increasing the reserves again (reverse asset swap) (4.) . Treasury pays yearly interest on the bonds (5./6.). Treasury could also pay the interest directly into the excess reserve accounts. Or pay no interest at all, which is also one of the MMT policy recommendations.


Terminology


Gov net spending = public deficit = budgeted spending > taxes = public increase in aggregate demand

Equity = assets - liabilities

Assets = equity + liabilities => After each and every balance sheet operation, the balances of all the pertaining actors must always balance.

Bonds == deficit => The amount of bonds created by the Treasury always matches the deficit.

Government bond = temporary (riskless) deposit at the central bank (CB). Or "interest maintenace accounts" as Warren Mosler calls them.

"Key interest rates" ( like Fed Funds Rate) = set (indirectly) deposit rate at the CB.

"Government borrowing" = the CB shifts (unnecessarily) private sector's central bank money savings from zero/low interest CB excess reserve accounts to higher yielding government bonds (asset-swap).

"Quantitative Easing", (QE) = the previous operation in reverse (unnecessary).
"How to make money"

Above money creation by banks and governments explained by Steve Keen (31 mins):

"Come for the clickbait, stay for the education: this is a quick explanation of how both banks and the government create money, using my Minsky software.

I'll follow up with videos adding all the details of the existing system, including bond sales, but they don't change the basic story that banks create money by expanding their Assets and Liabilities simultaneously, while governments create money by going into negative equity themselves, which creates identical positive equity for the non-government sectors of the economy."